Editorial

Contenido disponible en: Spanish

logo libro
Nº 44 (2a.època)   març 2016
URLwww.ambitsaaf.cat
ISSN: 2339-7454
Copyright ©
Editorial

 

ÀMBITS: 15 anys d’una mirada complexa i transversal de la intervenció psicopedagògica

El projecte editorial d’ÀMBITS compleix 15 anys! Durant aquest temps, hem anat consolidant la nostra presència com a revista de referència tant en sectors professionals vinculats als contextos educatius i de desenvolupament (professionals de la intervenció psicopedagògica en contextos formals i informals, de la psicologia educativa, de l’orientació escolar, de la docència…) com universitaris. Primer, en edició en paper de sortida quatrimestral i en català i, des de l’abril del 2014, en format digital i, ara, en doble versió catalana i espanyola, amb els continguts també referenciats en llengua anglesa.

Des dels seus inicis el gener del 2001, els continguts d’ÀMBITS s’han centrat, de manera prioritària, en els processos de construcció conjunta de la identitat personal i social dels infants i joves, apostant per una mirada complexa, pluridisciplinar i transversal dels escenaris educatius i dels agents que hi intervenen.

A camí entre la conceptualització teòrica i la mera descripció de pràctiques educatives, hem volgut afavorir l’anàlisi de la pràctica professional dels assessors psicopedagògics, dels orientadors escolars, dels psicòlegs educatius, dels pedagogs i d’altres professionals vinculats a l’educació i al desenvolupament. En aquest sentit, durant aquests anys hem acabat teixint un ampli entramat de mirades múltiples i diverses que queden recollides en l’extens fons editorial de la revista.

Els reptes, però, continuen estant sobre la taula i ens segueixen apassionant. Avui, encara és indispensable la presa de posició, nítida i gens ambigua, per una decidida aposta per la equitat i la inclusió educativa i social de tots els alumnes. Els imperatius del mercat i la consegüent mercantilització dels sistemes educatius, una visió determinista i impositiva dels funcionaments individuals com a únic element explicatiu de les dificultats o no en el desenvolupament dels infants, una constant delegació de rols educatius entre escola i família o els evidents canvis que els nous constructors socials i el debilitament de les institucions clàssiques (família, escola…) suposen per a la construcció de les identitats, en són un clar exemple.

En la línia seguida durant aquests 15 anys, les perspectives d’anàlisi i reflexió conjunta que ens obren els nous reptes educatius i socials, ens permeten atalaiar el futur del projecte ÀÁF ÀMBITS.

Per altra banda, coincidint amb el canvi de format, vàrem iniciar un nou projecte editorial que a poc a poc està prenent cos: l’edició de llibres monogràfics sobre temàtiques vinculades als camps professionals de referència d’ÀÁF ÀMBITS. A finals del 2014 presentàvem a Granada el primer número de la col·lecció MONOGRAFIAS DE PSICOPEDAGOGIA Y ORIENTACIÓN –“Orientación psicopedagógica a la familias: colaborar para educar”, coordinat per Ramon Almirall-. Paral·lelament a l’edició d’aquest nou número de la revista, hem publicat el segon llibre de la col·lecció, titulat “Intervención educativa en alumnado con trastornos del espectro autista”, coordinat per Teresa Castilla i Eulàlia Bassedas.

Per acabar aquesta editorial commemorativa, és indispensable un agraïment per a tots aquells i aquelles que durant aquests anys han fet realitat el que, en el seu inici, semblava una aventura d’insospitat trajecte: juntes de l’associació professional primer de l’ACPEAP i actualment de l’ACPO, membres del consell de redacció i del consell assessor, articulistes, subscriptors i lectors.

Març 2016

 

Joan Serra Capallera
Director d’ ÀÁF Àmbits de Psicopedagogia i Orientació