Editorial

ÀMBITS SEGONA ÈPOCA LA CONSTRUCCIÓ D’UN DISCURS CONJUNT

Joan Serra Capallera

L’any 2000, un grup de professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a reflux del Màster en “Intervenció Psicopedagògica i Assessorament Curricular” de la Universitat de Barcelona i paral·lelament a la consolidació de l’associació professional creada uns anys abans (ACPEAP), vàrem coincidir en la conveniència de dotar-nos d’un instrument de construcció conjunta de continguts vinculats a la professió. Un any més tard, el gener del 2001, apareixia el primer exemplar d’ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA I EDUCACIÓ.

Fins a la publicació, aquest novembre, del número 39 en format paper, la pràctica laboral d’un ventall ampli de professionals (psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, mestres, professors, treballadors socials, logopedes, fisioterapeutes, però també sociòlegs, politòlegs o economistes) vinculats als escenaris de desenvolupament i aprenentatge de les capes més joves de la població (principalment escolars, però també familiars o no-formals), ha constituït, des d’una perspectiva interaccionista de les relacions entre desenvolupament i aprenentatge, el substrat central on, durant aquest 13 anys, no sols s’ha explicat la pràctica d’aquests professionals sinó des d’on també s’ha intentat donar resposta als reptes que n’emergeixen, i a la seva construcció conceptual.

 Al llarg d’aquests anys, ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA ha anat publicant-se quatrimestralment amb el doble objectiu d’establir xarxes de complicitat i de construir un discurs psicopedagògic, ampli i conjunt, a mig camí entre l’argumentació teòrica i l’anàlisi de la pràctica professional.

El nou projecte que recull l’aparició d’aquest “número zero-2ona època”, s’inscriu en les mateixes voluntats i en el mateix entramat conceptual. N’amplia, però, l’abast.

A partir del proper número (nº 40, 2a època), ÀMBITS esdevé una revista en format digital i gratuïta i modifica la capçalera amb el nou enunciat d’ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ – ÁMBITOS DE PSICOPEDAGOGIA Y ORIENTACIÓN – FIELDS OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELLING. S’amplien també els registres lingüístics i així, al costat del català, l’edició també apareixerà en castellà i esperem que més endavant en anglès.

 Voluntàriament, el projecte s’internacionalitza. Entenem que l’actual debat sobre les “empremtes” que regeixen els processos de construcció de les identitats personals té un abast estructural que demana d’una anàlisi àmplia i internacionalitzada. Des d’aquesta perspectiva, ens sembla cabdal estendre i ampliar els marcs de complicitats interprofessionals i esdevenir una eina d’ús comú i compartit per a tots aquells professionals que des d’àmbits laborals o geogràfics múltiples incideixen, d’una manera més o menys directa, en els processos de desenvolupament i aprenentatge.

Per afavorir l’ampliació del “mapa” d’ús de la revista, s’ha modificat l’estructura organitzativa interna: s’ha creat la figura del director adjunt i del consell editor i s’han ampliat substancialment tant el consell de redacció amb la incorporació dels col·laboradors territorials com el consell assessor.

 El nou format digital manté l’estructura de seccions: editorial, opinió, articles de psicopedagogia i orientació, pràctica professional i miscel·lània (ressenya de llibres, pel·lícules, associacions…); i també la periodicitat que continuarà essent quadrimestral.

 Per altra banda, amb l’aparició de la revista en format digital s’enceta també un nou projecte editorial: la publicació de la col·lecció MONOGRAFIAS DE PSICOPEDAGOGIA Y ORIENTACIÓN (de la qual ja podeu adquirir el primer número: “Orientación psicopedagógica a las familias: colaborar para educar” coordinada per Ramon Almirall Ferran) i l’edició d’un anuari, també en format paper, de psicopedagogia i orientació. L’accés a aquests productes es podrà realitzar a partir de la plataforma digital.

 En el nou format de la revista, l’accés als continguts és lliure i gratuït. En aquest sentit, tot i ser una plataforma digital oberta, hem previst tot un seguit de funcionaments interns que amplien les prestacions i que de manera general passaré a descriure-us. Trobareu la manera d’accedir-hi sota l’epígraf “REGISTRA’T”, aquesta entrada no és imprescindible per accedir als continguts del articles però sí que és bàsica per a esdevenir “receptor” gratuït cada cop que aparegui un nou número. El fet de registrar-se dona dret a rebre periòdicament l’avís de sortida d’un nou exemplar. Us convidem, doncs, que us registreu i amplieu així l’entramat de professionals vinculats al projecte ÀMBITSÁMBITOSFIELDS. Per altra banda, també és possible realitzar la descàrrega (per a la seva impressió) dels articles; aquestes descàrregues però, són de pagament (excepte pels associats a ACPO). La descàrrega en pagament té una doble modalitat: descàrrega d’unitats amb un preu per cada descàrrega o bé SUBSCRIPCIÓ ANUAL amb dret a descarregar tot el material publicat. També podreu accedir a un apartat de PUBLICACIONS on podreu adquirir els diferents materials que anem editant.

 ÀMBITS va néixer, ara fa tretze anys, amb la ferma voluntat de constituir una plataforma de comunicació i creació interprofessional, “un procés compartit on el discurs teòric convisqui amb la pràctica professional oi on el debat creï cultura”. Ho diem i n’estem totalment convençuts. L’aposta és de tots i totes, la porta resta oberta, només cal entrar-hi i participar en la construcció d’un discurs conjunt.

 

gener 2014

Joan Serra Capallera