Experiència d’Aprenentatge Servei: APRENEM A RECICLAR AMB LA FUNDACIÓ PERE MATA

Contenido disponible en: Spanish English

logo libro
Nº 41 (2a.època) 26/11/2014
URLwww.ambitsaaf.cat
ISSN: 2339-7454
Copyright ©
Psicopedagogia y orientació

 

Lucrècia Bernaltes
Neus Gonzàlez
M. Luz Lòpez
CarmeMaigí

 

 

RESUM
L’article descriu una experiència de servei comunitari portada a terme el curs 2013-2014, al’INS Ramon Berenguer IV d’Amposta. Estractad’un projecte adreçat al segon cicle d’ESO que té com a finalitat garantir que tot l’alumnat, a lllarg del a seua trajectòria escolar i dins de la programació curricular d’una o diverses matèries, experimente i puga protagonitzar accions de caràcter cívic i de compromís a la comunitat. Per a poder desenvolupar aquest projectes’utilitza una metodologia pedagògica, l’Aprenentatge-Servei (APS),que implica els centres educatius i el seu alumnat en les necessitats socials del seu entorn més immediat, apartir de la detecció d’unes mancances. 

Paraules clau:
Aprenentatge, col·laboració, pràctica, societat


ABSTRACT
The paper describes an experience of community service carried out during 2013-2014, Ramon Berenguer IV Secondary School, of Amposta. It is a project aimed at second cycle (3d-4th) of secondary education and that has the purpose to ensure that all students throughout their school career, as part of its curricular program, of one or more subjects, can experience actions of civic and community engagement. In order to develop this project a pedagogical methodology is used -Learning Service (APS), which involves schools and their students in the social needs of their immediate surroundings, based on a previous detection of a lack.

Key words:
Learning, cooperation, practice, society

 

 

El desconeixement de les diverses patologies mentals,la necessitat de desestigmatitzar-les i d’apropar la societat als malalts han estat l’embrió del projecte “Aprenem a reciclar amb la Fundació Pere Mata”, el qual implica els usuaris i usuàries de la Llar-Residència Fundació Pere Matai del Centrede Dia de la Fundació Pere Mata Terres del’Ebre i setze alumnes del’INS Ramon Berenguer IV d’Amposta. L’alumnat basa el servei en l’explicació i el disseny d’un blog que recull la recerca i el posterior muntatge d’objectes reciclats.

 

1.TEMPORITZACIÓ
Entractar-sed’un projecte d’impuls del Servei Comunitari s’ha emmarcat dins la matèria Educació per la Ciutadania i del seu horari lectiu (una hora setmanal).

 
1r trimestre
Preparació del servei i recerca d’informació.

2n trimestre
Inici del servei, implementació i valoració per part del’alumnat d’ESO iels usuaris i usuàries delaFundació.
El servei comença el dilluns 13 de gener i finalitza el dilluns 10 defebrer.

L’horari en què es realitza és, al Centre de Dia, de 14:30 a 16 h i a la Llar- Residència,de 16 a 17:30 h.

3rtrimestre
Anàlisi de la valoració i organització d’una festa de cloenda.
L’alumnat valora el servei efectuat durant el trimestre anterior i col·laboraen l’organització d’una festa de cloenda durant la qual s’explica a la ciutadania el treball realitzat.

1 foto BYN

 

2. OBJECTIUS
Els objectius establerts pel grup impulsor del projecte són:

2.1. Pelquerespectaal’aprenentatge:

-Donar a conèixer al’alumnat d’ESO les diverses malalties mentals i els seus tractaments.

– Assolir una major seguretat en la competència tecnològica i digital.

– Promoure l’autonomia i la iniciativa personal.

– Desenvolupar habilitats relacionades amb la competència social.

2.2. I pelquefa alservei:

– Millorar enl’empatia,en habilitats socials i en l’autoestima.

– Educar en valors.

– Donar aconèixer les dues fundacions.

-Donar una resposta educativa a una necessitat del’entorn: desestigmatitzar les malalties mentals. 

2 foto BYN

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS DUTES A TERME

1r trimestre
L’alumnat estudia les diferents malalties mentals amb el suport de material en format pdf del’Hospital Clínic de Barcelona i del web de la Marató deTV3 2008-2009 (vídeos sobre l’esquizofrènia, l’angoixa, el trastornbipolar…).

Les psicòlogues de la Llar-Residència Fundació Pere Matai del Centre de Dia de la Fundació Pere Mata Terres del’Ebre imparteixen una xerrada a tot l’alumnat de 3rd’ESO sobre les diverses patologies.

Preparació de les activitats que es realitzaran durant el servei.

Visita de l’alumnat que realitzarà el servei a les dependències del Pere Mata.


2
n trimestre
S’inicia el servei comunitari al’aula d’informàtica cedida per La Caixa i a les instal·lacions del Pere Mata, on alumnat i usuaris/usuàries es relacionen pera adquirir experiències mútues.

 1a sessió: Creaciód’un correu e-mail, enviar-ne i creaciód’una xarxa.

2a sessió: Adjuntar al correu arxius, fotografies i altres documents.

3asessió: Explicació i creació d’un blog, com fer entrades, disseny del blog…

4a sessió: Inici de la recerca sobre el reciclatge.

5a sessió: Confecció d’una bossa per a portar entrepans, ampolles…pera reduir residus.

L’alumnat, ja des del’aula,comença la valoració del servei.


3
r trimestre
L’alumnat valora el servei (puntsfebles, propostesdemillora),iefectua una autoavaluació que és comentada a classe; els professionals del Pere Mata, a més, avaluen el servei de cada alumne/a a partir de diversos ítems (puntualitat, assistència…)

L’alumnat col·laboraenl’organitzaciód’una festa de cloenda durant la qual s’explica a la ciutadania el treball realitzat.


4. RECURSOS HUMANS I MATERIALS UTILITZATS
Setze alumnes de 3r d’ESO (14-15anys),els quals efectuen el servei dividits en dos grups de vuit, i usuaris/ usuàries amb una franja d’edat compresa entre els 18-70 anys.

El servei es realitza en les dependències del Centre de Dia, la Llar-Residènciai per a les sessions informàtiques, en l’aula amb equipaments cedida perla Caixa.

Es necessita el material pera l’elaboració de les bosses i pera cosir-les (qualsevol tela , hule,fili agulla).

Cal remarcar, també,las ignaturad’un document de confidencialitat per part dels representants legals (mares, pares, tutores, tutors) de tot l’alumnat que ha format part del projecte.

 

3 foto BYN

4 fotoBYN

5. VALORACIÓ DELS RESULTATS I CONCLUSIONS

Per avalorar els resultats s’han elaborat uns ítems d’avaluació del’alumnat, contestats per treballadors/es del Pere Mata i perprofessorat del’institut..

Aquestes rúbriques fan referència al’actitud,al treball-col·laboració,a la cura de les instal·lacions i del materiali,finsitot, sobre la puntualitat –o no-de l’alumnat. Caldirque,des de la Fundació Pere Mata, l’alumnat ha estat qualificatd’excel·lenten totes elles.

Entred’altres, les valoracions del’alumnat han estat molt positives:

Lalumnat de 3r hem fet el projecte APS durant el segon trimestre. Johe participat en el projecte“APS, aprenem a reciclar amb la Fundació Pere Mata”. Dels setze companys i companyes, un grup va anar al centre de dia i l’altreala residència del Pere Mata.

Ha estat una experiència molt agradable,ja que la majoria teníem una imatge diferent dels usuarisi del lloc. M’ha agradat ajudar-los a entendre i a utilitzar millorles xarxes.També vam fer un projecte manual: vam elaborar una bossa per a l’entrepà. A ells els va agradar la idea i es van divertir molt.

Lúltim dia vam fer un berenar tots junts i vam parlar de l’experiència i si els l’havia agradat. Finalment,vam a comiadar-nos tots i ens vam fer una foto.

Els usuaris han estat unes persones molt amables i respectables.Ens han ensenyat aentendre’lsmillor. L’any vinent es podria tornar a fer, ja que passes molt bona estona amb ells.
SusanaG. 

“Jo crec que és una bona experiència, ja que la gent no té una imatge correcta del Pere Mata i dels seus usuaris; fer el servei  ens ha demostrat que no estan “bojos”i que són persones normals i que per això no cal discriminar-les.

Crec,també,que es podria millorar l’horari perquè dinar en trenta minuts és molt difícil.

El curs vinent s’hauria de repetir amb l’alumnat de 3r, ja que no costa res ajudar la gent.”
Mael G. 

Lexperiènciaha estat bona.Hem fet amistats que ens pensàvem queno faríem.Els usuaris que ens feien més respecte han resultat ser els millors.

Mha agradat ensenyar-los comnavegar per internet i com fer el blog. Han sigut molt amables.També vam treballar una activitat manual: unes bosses per a posar entrepans…i fins i tot un va fer-ne per aficar tabac. La majoria no sabien cosir, però alguns ens van sorprendre.

Lany que ve repetiria l’experiència perquè ha estatmolt bé.”
JoelF.

Lexperiència va ser molt agradable,ja que vam conèixer gent i els vam ensenyar acrear un correu i un blog.
El taller de la bossa va estar béi els va agradar.

Podríem fer el servei durant més temps, ja que l’activitat s’ha quedat curta. També se’n poden realitzar altres… navegar per internet ajudaria els usuaris a descobrir coses noves.
Jo, personalment, he estat molt a gust amb els companys i companyes i amb els usuaris. Del’1 al 10 li ficaria un 8.

 

5 foto BYN Lactivitat m’ha servit per a aprendre a expressar-me en persones d’edats diferents. Moltes vegades cal tenir molta paciència, ja que un estan medicats i no acaben de captar les coses; però tampoc no és cap treball pesat. Són persones molt aplicades i atentes. Jo crec que per a ells estaria bé fer més activitats manuals, perquè durant el taller van demostrar que xalaven molt.”
Anabella B.

De diverses entrevistes en registrades, hem seleccionat la d’una usuària que va valorar, així, el servei:

“Quèvosha semblatl’aprenentatge-servei?T’hasemblatinteressant?
, molt. Perquè m’ha agradat molt lo de la pàgina web, perquè no ho sabia jo que existiguess a un altre mètode de google, per a entrar a buscar coses.

Comt’hassentitdurantla realitzaciódelprojecte?
… i elles eren molt“ateses”,perquè t’explicaven tot lo que hi havia i a la mínima t’estaven da munt dient-t’hotot…

Com a grup impulsor del Servei Comunitari al nostre centre cal esmentarla gran satisfacció que ha aportat aquesta experiència per amb dues parts; d’una banda,perquè ha complert amb tots els objectius programats i, d’altra, perquè ha estat un exemple d’enriquiment i creixement personal.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA ADJUNTA
1. Larevista del’institut A puntdel1r trimestre (pàginaIV del suplement APS). Link:http://issuu.com/jdomene9/docs/apunt25

2. Enregistramentd’alumnat quehaparticipat enel servei.

deo1: Presentació.
Vídeo 2 i 3: Opinions del’alumnat.
Vídeo4: Valoració de l’experiència. (Transcripció del contingut):

“Podeu definir l’experiència a una sola paraula?
– Solidaritat – Amable- Agradable- Fantàstic- Única– Entretinguda– Divertida– Satisfactòria.– Perfecta– Diferent– Felicitat– Inhabitual.

6 foto BYN

 

Amb aquesta aportació estàs col·laborant a mantenir el projecte ÀÁF_Àmbits de Psicopedagogia i Orientació

També pots ampliar els avantages d’usuari/a i la teva col·laboració fent una SUBSCRIPCIÓ anual.