USEE (Unitats de Suport a l’Educació Especial)

Contenido disponible en: Spanish English


logo libro
Nº 40 (2a.època)   05/04/2014
URLwww.ambitsaaf.cat
ISSN: 2339-7454
Copyright ©
Pràctica Professional

Coordinadors: Imma Balart Colom
Xavier Tarragó Prades

Sònia Boren Gómez, Diana Borrego Maldonado, Eva Cotet Muñoz, Olivia Gaspar del Moral, Melani Gómez Márquez,
Alexandra González Lujan,
Gregori López Gallego, Eva Pérez González, Lorena Ramos Almansa,
Sandra Rosado Gallego, 
Lluís Solà Descamps, Eva María Zamora Gómez

RESUM
Escolaritzar alumnes que pateixen algun tipus de trastorn mental o de la conducta implica dissenyar entorns educatius inclusius que donin resposta a les diferents necessitats educatives plantejades. Les Unitats de Suport a l’ Educació Especial, (a partir d’ara USEE),  acompanyen  l’alumnat en el seu procés educatiu i de creixement i  necessiten una bona organització i planificació. En aquest sentit, els centres educatius amb USEE esdevenen centres acollidors on l’èxit de la introducció del recurs  recau en les estratègies organitzatives i pedagògiques que s’han dissenyat. Una bona planificació estratègica és, per tant, la clau de l’èxit d’una USEE.

L’article que presentem a continuació és el recull dels materials que diferents professionals vinculats a l’entorn de les USEE han elaborat atenent a la reflexió conjunta i a la seva experiència pràctica del dia a dia.

Presentarem un mapa conceptual en el que trobarem les estratègies organitzatives i metodològiques principals a l’hora d’implementar una USEE dins un centre educatiu, un document explicatiu sobre els diferents moments de l’acollida al centre de l’alumnat que s’escolaritzarà amb el suport USEE, un guió explicatiu amb enllaços a diferents projectes per dur a terme en el marc de les USEE i una proposta d’organització del suport a l’aula ordinària i als diferents espais del centre educatiu.

Paraules Clau: Inclusió, suport educatiu, necessitats educatives, USEE, planificació de l’entorn educatiu, projectes educatius, aula ordinària, alteració de la conducta, acollida.

ABSTRACT
Schooled students who have some type of mental or behavioral disorder involves designing inclusive environment that respond to the different educational needs. USEEs are support units that accompanying the students in their learning and growth process, therefore a good organization and Planning is needed. In this sense, schools become cozy centers where the successful introduction of the resource lies in organizational and pedagogical strategies that have been designed. A good strategic plan is therefore the key to a successful USEE.

The article presented below is a collection of materials around USEEs developed by different professionals based on collective reflection and knowledge acquired over day-to-day practice.

We present a conceptual map with the main methodological and organizational strategies when implementing a USEE within a school, a document explaining the different moments of the student’s reception into the center, a script explanatory with links to various projects carried out in the framework of USEEs and finally a proposal for organizing support in the classroom and in different areas of the school.

Key Words: Inclusion, educational support, special educational needs (SEN), Special Education Support Unit, planning of educational environment, educational projects, ordinary classroom, behavior disorder, welcome activities

 

INTRODUCCIÓ
Al curs escolar 2012/13, atenent a les diferents necessitats i inquietuds sorgides a l’entorn de les USEE amb suport clínic a la secundària, on s’escolaritzen alumnes que pateixen algun tipus de trastorn mental o de la conducta, es crea un grup de treball constituït per diferents professionals de la psicologia i la pedagogia amb l’objectiu de reflexionar sobre les estratègies organitzatives i metodològiques necessàries per implementar una USEE a un centre educatiu i crear diferents materials que ajudin a altres professionals i altres centres en el seu procés d’implementació d’una USEE.

Aquest grup de treball ha estat constituït per educadors, psicòlegs i psicopedagogs de l’Equip d’ Assessorament Psicopedagògic (EAP) i de les pròpies USEE dins el Pla de Formació de Zona del Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental i ha esdevingut un lloc de trobada on han convergit de manera multidisciplinar diferents mirades professionals.

L’alumnat amb trastorn mental o de la conducta manifesten un tipus de comportament pertorbador a causa de la manca d’habilitats de relació, de control i de gestió de les seves emocions. Crear entorns degudament estructurats i projectes específics per potenciar les seves mancances serà la clau de l’èxit tant de la introducció del recurs USEE a un centre educatiu com de la nostra intervenció com a professionals de l’educació.

OBJECTIUS GENERALS
Els objectius que es van plantejar dins el grup de treball estan vinculats als propis materials elaborats i són els següents:

 • Construir materials relacionats amb projectes educatius a les USEE, utilitzant la reflexió conjunta dels diferents professionals del territori.
 • Construir un mapa conceptual sobre criteris organitzacionals i metodològics a les USEE i protocol d’acollida al centre
 • Construir criteris d’actuació de l’alumnat USEE dins l’aula ordinària
 • Posar en comú diferents metodologies i materials per unificar criteris a les diferents USEE de la zona

Elaborar i publicar un article per presentar i difondre els materials realitzats.

La construcció i revisió d’aquests materials prové de la necessitat dels diferents professionals que treballen a l’entorn de les USEE i de la pròpia detecció de febleses tant organitzatives com metodològiques a l’hora de treballar amb aquest alumnat.  Utilitzar materials adequats i organitzar un entorn adient per respondre a les diferents necessitats educatives que presenten aquest alumnat constitueix la clau de l’èxit a l’hora d’implantar una USEE en un centre educatiu.

METODOLOGIA DEL GRUP DE TREBALL
Dins el grup de treball s’han creat tres equips diferents que han treballat els tres grans blocs temàtics (organització de l’aula ordinària, organització del projecte USEE i disseny de projectes per implementar a les USEE), i la seva revisió i creació de materials adients.
La metodologia emprada ha estat el treball cooperatiu, la reflexió conjunta i la posada en comú de diferents estratègies i materials que ja estan en ús a les diferents USEE del territori. Una vegada assolida la tasca de cada subgrup, hem fet una presentació conjunta dels diferents materials elaborats de cara a consensuar el treball realitzat.

 

MARC TEÒRIC DE REFERÈNCIA
La reflexió conjunta dins el grup de treball i la creació d’aquest article s’ha dut a terme al voltant del marc teòric de la inclusió.

Per parlar d’inclusió, de convivència amb la diferència i d’acceptació de la diversitat, hem reflexionat sobre els conceptes i les pràctiques inclusives presentades a les obres d’Ainscow, Barkley, Geddes i Stainback. No obstant, volem destacar l’obra de la Teresa Huguet i de l’Enric Bolea, que ens han servit de guia i de referència a l’hora de realitzar els diferents materials. 

Així doncs, entenem juntament amb Teresa Huguet que inclusió vol dir atendre les diferents necessitats educatives plantejades per l’alumnat tant a nivell de participació dins el centre educatiu com a nivell d’organització d’aquest centre. Com sosté Stainback, “L’educació inclusiva suposa la implantació de pràctiques que inclouen a tothom en tots els aspectes de l’escola i de la vida en comunitat. El procés d’implantació segueix unes etapes que procuren fer de cada persona un membre respectat, realitzat i contribuent en el conjunt de la societat, independentment de les seves diferències” (Stainback, 2001: 18).

Tanmateix, seguint la línia de treball d’Enric Bolea i Gemma Alsina sobre com entendre el  conflicte a l’aula amb alumnes amb alteració de la conducta, entenem que les diferents problemàtiques i reptes educatius plantejats per aquest alumnat han de formar part d’una reflexió conjunta que implica tota la comunitat educativa sense exempció.
 

PRESENTACIÓ I ANÀLISI DELS MATERIALS ELABORATS

Grup 1: Criteris d’actuació de l’alumnat USEE dins l’aula ordinària i en espais no reglats

S’han elaborat els següents documents:

 • Protocol d’acollida dins de l’aula ordinària
 • Estratègies d’organització dins de l’aula ordinària
 • Sensibilització del professorat
 • Intervenció en els espais no reglats.

Tan important és el treball que es realitza amb l’alumnat dins de la USEE com la seva inclusió dins de la dinàmica del centre educatiu. Per tant, hem cregut important poder recollir i reflexionar sobre els aspectes necessaris per poder fer sentir a aquest alumnat com una part més del centre. Per aquest motiu, hem elaborat diferents protocols d’actuació, dirigits tant al professorat del centre com als professionals que intervenen dins de la USEE, en espais reglats i no reglats.

El protocol d’acollida dins de l’aula ordinària pretén donar estratègies per aconseguir una bona acollida de l’alumnat tant a dins de la USEE com a dins del seu grup classe i del centre educatiu. Pensem que és important  un acompanyament més individualitzat en aquesta adaptació dins del centre, així com portar a terme activitats encaminades a sensibilitzar el grup sobre les diferències individuals. Qualsevol alumnat que estigui escolaritzat en una USEE pertany a un grup ordinari. També és important realitzar una bona acollida de les famílies perquè coneguin tots els professionals que intervenen en el procés d’ensenyament i aprenentatge i perquè tinguin clar quin professional serà el referent d’ells i del seu fill/a.

Les estratègies d’organització dins de l’aula ordinària són importants per donar eines tant al professorat com al professional de suport perquè puguin realitzar un bon acompanyament dins de l’aula. També proposem diferents metodologies per treballar amb tot l’alumnat que afavoreixen la interacció entre els membres del grup, i poder facilitar així, el procés d’aprenentatge en funció de les capacitats de cada alumne/a.

La sensibilització del professorat fa referència tant a la informació que cal donar sobre el recurs del centre com de l’alumnat que hi assisteix.

Dins del procés d’E-A d’aquest alumnat intervenen diferents professionals que han de tenir clares les pautes d’intervenció per tal de facilitar al màxim la seva inclusió dins del centre educatiu. Proposem que el professorat de les diferents matèries puguin treballar conjuntament amb els professionals de la USEE tant per elaborar adaptacions, materials i pautes conjuntes, com per al seguiment individual.

Donades les característiques que pot presentar aquest alumnat cal fer un seguiment més acurat que amb la resta d’alumnat, en els espais i els temps més lúdic, de temps lliure o de canvis. Aquestes situacions no reglades poden provocar situacions de conflicte per manca de control o de desconeixement, inseguretat, pors, etc.

Grup 2: Projectes educatius a l’entorn de les USEE

S’ha  fet un recull dels diferents projectes que es treballen a les USEE de la nostra zona:

 • Fem d’ arquitectes
 • Hort
 • Cuina
 • Decoració
 • Les olimpíades

Aquests projectes han estat ja implementats i s’han elaborat per a desenvolupar les competències social i ciutadana, d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa personal. Potencien les habilitats de relació tant amb l’entorn com amb la resta de companys. La necessitat de respectar l’espai de treball, de mantenir el torn de paraula, de col·laborar en l’elaboració d’un pastís o de mantenir un inventari d’eines d’hort, per citar alguns exemples, són eines que contenen aquests projectes i que els docents podem utilitzar per desenvolupar les habilitats de relació d’aquest alumnat.

Grup 3: Mapa conceptual sobre criteris organitzacionals i metodològics a les USEE i protocol d’acollida al centre

S’ ha realitzat un protocol d’acollida per alumnat que s’incorpora a un centre educatiu amb recurs USEE i un mapa conceptual sobre les estratègies organitzatives i metodològiques que articulen el treball dels diferents professionals a les USEE.

L’acollida al centre és un procés clau per poder garantir una bona adaptació al nou entorn educatiu. Cal realitzar, doncs, una bona planificació pel que fa als moments i als agents implicats en cadascuna de les fases.  

L’altre punt treballat, les estratègies organitzatives i metodològiques, constitueix l’eix vertebrador a partir del qual el nostre treball com a professionals a les USEE es durà a terme. El disseny, en aquest sentit, influirà  en l’actuació que es durà a terme i determinarà la seva efectivitat. Una bona planificació estratègica és, per tant, la clau de l’èxit d’una USEE.

Pel que fa al mapa conceptual, s’han descrit les estratègies organitzatives i metodològiques generals a les USEE, tot considerant essencial el treball amb els alumnes a la USEE i a l’aula ordinària, l’assessorament al professorat i la participació en l’adaptació de materials, l’assessorament a les famílies en els àmbits curricular, personal i social, el treball de coordinació a la CAD, amb el professional de l’EAP i amb l’equip USEE, i el treball amb professionals externs.

Optem per un model inclusiu on hi predomina el treball a l’aula ordinària amb materials degudament adaptats (a poder ser adaptacions d’accés que possibiliten que l’alumnat segueixi els mateixos continguts que tota la classe), sense oblidar la importància dels projectes específics. Aquests projectes possibilitaran el treball de les competències personals i socials i esdevindran un eix vertebrador del procés d’inclusió d’aquest alumnat.

Referències bibliogràfiques
Ainscow,M.; Beresford,J.; Harris,A.; Hopkins, D.; West, M. (2001). Crear condiciones para la mejora del trabajo en el aula. Manual para la formación del profesorado. Madrid: Narcea
Ainscow,M. (2004). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares. Madrid: Narcea.
Alsina, G.; Arroyo, A.; Saumell, C. (2011) Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento. Infantil y Primària (Vol I). Barcelona: Graó.
Barkley, R. (2002) Niños hiperactivos: cómo comprender y atender sus necesidades especiales.  Barcelona: Paidós.
Bolea, E. I Gallardo, A. (2012) Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento. Secundària (Vol II). Barcelona: Graó.
Geddes, H (2010) El apego en el aula. Barcelona: Graó.
Huguet, T (2006): Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Barcelona: Graó.
Stainback,S (2001) : “L’educació inclusiva: definició, context I motius”, a Suports, Vol 5,  Núm 1, pg: 18-25.

 Correspondència amb els coordinadors: Imma Balart Colom. E-mail: mbalart6@xtec.cat. Xavier Tarragó Prades. E-mail: tarrago.xavier@gmail.com

 ANNEXOS

Grup 1: Criteris d’actuació de l’alumnat USEE dins l’aula ordinària i en espais no reglats

 

1. Protocol d’acollida dins de l’aula ordinària

 

1protocolo de acogida E

 

2. Estratègies d’ organització dins de l’aula ordinària

 

cuadre 2 C

 

  3estrategiasC

 

4metodologiaE

3. Sensibilització professorat

caudro4C 

Espais no reglats ( pati, menjador, lavabos, passadissos, sortides…)

caudro5C

Grup 2: Projectes educatius a l’entorn de les USEE

cuadro6projecteC

 

Grup 3:Mapa conceptual sobre criteris organitzacionals i metodològics a les USEE i protocol d’acollida al centre

 

USE C

 

2useeE

 

3useeC

 

 

Amb aquesta aportació estàs col·laborant a mantenir el projecte ÀÁF_Àmbits de Psicopedagogia i Orientació

 

També pots ampliar els avantages d’usuari/a i la teva col·laboració fent una SUBSCRIPCIÓ anual.